รายละเอียดข่าว

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่ออาชีวศึกษา (STEM for TVET)

          ดร.สาโรจน์ ขอจ๋วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาเพื่ออาชีวศึกษา (STEM for TVET) ในวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรอินเตอร์แอ็คทีฟแม็ธ  ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

          กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย และบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดขึ้นซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science Technology Engineering and Mathematics – STEM) มาบูรณาการในหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน