รายละเอียดข่าว

ฝึกอบรมการใช้งานระบบงานหลักสูตร ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา

          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบงานหลักสูตร (ส่วนกลาง) ที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ผู้จัดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น