รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอินทนิล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา