รายละเอียดข่าว

ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561

            กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ประชุมจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ชั้น 1)