รายละเอียดข่าว

รางวัลพระราชทาน

เอกสาร Download

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  2. รายชื่อที่ตั้งอาชีวศึกษาจังหวัด
  3. แบบขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.และ ปวส.)
  4. แบบขอรับการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  5. แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  6. แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  7. คู่มือการประเมินนักเรียน (ปวช.)และนักศึกษา(ปวส.และวิชาชีพ)
  8. คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  9. คู่มือการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  10. แบบประเมินนักเรียน (ปวช.) นักศึกษา (ปวส.)
  11. แบบประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  12. แบบประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  13. แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ