รายละเอียดข่าว

ข้อมูลประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาของรัฐ และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

ลำดับ เรื่อง

1

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
          - โครงการส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน      

2           - โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

3

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
          - การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2561

4           - การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น
5           - การรับรองหลักสูตรการอาชีวศึกษา       

6

กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
          - หลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

7           - การดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาเพื่อการอาชีวศึกษา
8

กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
          - การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561

9           - ข้อมูลการสอบ V-NET

10

กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ
          - การอนุมัติผลการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง


11

กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
          - แนวทางเร่งรัดขยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment :Vocational Boot Camp (E to E)

12           - การจัดการอาชีวศึกษากลุ่มในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
13           - การตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน
14           - การดำเนินการปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
15           - การดำเนินงานโครงการ Excellent Model School-DVT
16 เอกสารประกอบการบรรยาย
17 แผนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา

 

  1. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
  2. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม
  3. กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
  4. กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา
  5. กลุ่มคุณวุฒิทางการศึกษาวิชาชีพ
  6. กลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  7. เอกสารประกอบการบรรยาย
  8. แผนการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา