รายละเอียดข่าว

ประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจัดประชุมหารือแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ชั้น 3 เวลา 09.00 - 12.00 น.