รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) และประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น