รายละเอียดข่าว

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางอาชีวศึกษา