รายละเอียดข่าว

การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561

               การประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มกราคม 2562