รายละเอียดข่าว

ประชุมสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน

                           ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา