รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง

          กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
          วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง