รายละเอียดข่าว

บรรณาธิการกิจและวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี)

               วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เรืออากาศโท สมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธาน
เปิดการประชุมบรรณาธิการกิจ และวิพากษ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) โดยมีท่านสุรพล โชติธรรมโม ที่ปรึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) (ดร.พีระพงษ์ พันธุ์โสดา) ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (นายธนภัทร แสงจันทร์) ร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ และมีอาจารย์ธีระยุทธ นุ้ยนุ่น จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
เป็นวิทยากร โดยมีอาจารย์จากสถานศึกษา จำนวน 2 สถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 36 คน เข้าร่วมประชุม วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อจัดทำ
ระเบียบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ต่อเนื่อง 5 ปี) ตามมาตรฐานโคเซ็น ให้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแห่งชาติ