รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

                 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ที่ปรึกษา
ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ พร้อมด้วยเรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา