รายละเอียดข่าว

จัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

               วันที่ 24 ตุลาคม 2562  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้จัดประชุมจัดทำระบบฐานข้อมูล
ออนไลน์สำหรับโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้เป็นปัจจุบัน (Real Time) เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ  การตัดสินใจของผู้บริหาร  และเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินแบบอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Assessment) ประกอบการพิจารณาของคณะ
รัฐมนตรีในการดำเนินโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์
               การประชุมครั้งนี้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สถานศึกษาที่ดำเนินโครงการวิทยาลัย
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่ง และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกันวางแผน พิจารณา และระดมความคิดเห็นการวางระบบการจัดทำฐานข้อมูลผู้เรียน ครู
บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งร่วมกันจัดกลุ่มฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นและต้องการใช้เพื่อการจัดทำโปรแกรมประมวลผลข้อมูลโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ต่อไป