รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและจัดทำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564

                                 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระนะสั้นและจัดทำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564
ในระหว่างวันที่ 23 – 25  ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารส่งงาน
   ส่งงานเรื่องที่1 แผนการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
   - ส่งงานเรื่องที่2 การพัฒนารายวิชา
   ส่งงานเรื่องที่3 คำของบประมาณ
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจัดทำ
   - มาตรฐานอาชีพของ สคช และ ของกรมพัฒนา
   - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ)
   - เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   สรุปรหัสประเภท สาขาวิชา กลุ่มงาน/กลุ่มวิชา ระยะสั้น 2558 (update 4 Jun 62)
 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย
   บทบาทของ ว.สารพัดช่างในการยกระดับฯ (ศิริพรรณ ชุมนุม)
   - แนวทางการบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างให้ประสบผลสำเร็จด้วยการเพิ่มปริมาณผู้เรียน (พันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ)
   - เอกสารประกอบการบรรยาย (วณิชย์ อ่วมศรี)
   แนวทางเสนอของบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มปริมาณผู้เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฯ (จินศิริ  พุ่มศิริ)
   การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุน Startup/ Business Online (อธิปไตย โพแตง)
   - เอกสารประกอบการบรรยาย (ชาตรี   ชนานาฎ)