รายละเอียดข่าว

ขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในศตวรรษที่ 21

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิทยาลัยสารพัดช่าง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวน 52 แห่ง ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นตามกลุ่มอาชีพที่สถานศึกษาสำรวจ Demand และ Supply รวมทั้งสิ้น 10 กลุ่มอาชีพ กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่ประกอบอาชีพเดิมหรือผู้ว่างงาน
ที่ต้องการ Re-Skills, Up-Skills และ New-Skills เพื่อนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ