รายละเอียดข่าว

ประชุมประชาพิจารณ์แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

วันนี้สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจัดประชุมประชาพิจารณ์แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา