รายละเอียดข่าว

ประชุมการขับเคลื่อนโครงการและการเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการ Excellent center

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมการขับเคลื่อนโครงการและการเตรียมความพร้อมในการเปิดโครงการ Excellent center ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา