รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint)

                    วันที่ 2 มีนาคม 2563 ดร.อธิปไตย  โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานเปิดการประชุม
เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) ในการ สร้างเครื่องมือประเมินสำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา
ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตาม

                    1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ที่กำหนดให้การศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียน
จากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทำงานและให้ความสำคัญ
กับระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์การทำงานของบุคคล 

                    2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2562 ข้อ 66 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่าการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด

                    3. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ดำเนินการจัดทำแผนผังแบบทดสอบฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับสถานศึกษาที่จัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์นำไปใช้
ในการสร้างเครื่องมือประเมินผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนฯ
ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมบรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท  จังหวัดระยอง