รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำองค์ประกอบและตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

          โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำองค์ประกอบและตัวชี้วัดประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โดยมีวิทยากร นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงฯ ด้านการอุดมศึกษา