รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

                สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ(กลุ่มประกันคุณภาพ
การอาชีวศึกษา) โดยนายอธิปไตย  โพแตง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เป็นประธานการประชุมฯ ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้
มีคณะวิทยากร ครูจากสถานศึกษาและคณะดำเนินงานจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จำนวน 76 คน ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมเอเวอร์กรีน โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี