รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2
Created by bsqadmin on 17/8/2563 22:12:04


          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 2 (กลุ่มประกันคุณภาพในการประชุมครั้งนี้มีคณะวิทยากร ครูจากสถานศึกษาและคณะดำเนิน
งานจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: