รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2

          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 2 (กลุ่มประกันคุณภาพในการประชุมครั้งนี้มีคณะวิทยากร ครูจากสถานศึกษาและคณะดำเนิน
งานจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จำนวน 80 คน ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2563  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ