รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฎิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 3

                    โครงการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมที่2  การประชุมเชิงปฎิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
(กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา)  นายอธิปไตย  โพแตง  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  เป็นประธานและบรรยายพิเศษ
ในการเปิดการประชุม ครั้งที่  3 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา  วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานประกอบการ จำนวน  119  คน  ซึ่งกำหนดจัดระหว่าง
วันที่  31-3กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมศรีวราB  โรงแรมทาวน์ อินทาวน์  รามคำแหง  กรุงเทพมหานคร