รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 4 (กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา) ในการประชุมครั้งนี้มี
คณะวิทยากร ครูจากสถานศึกษาและคณะดำเนินงานจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 14-17
กันยายน 2563  ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ