รายละเอียดข่าว

จัดทำรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน

                    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายการครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยาน 2563 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร