รายละเอียดข่าว

บรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 5

       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยาน 2563 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร