รายละเอียดข่าว

จัดทำรายการครุภัณฑ์พื้นฐานประเภทวิชาเกษตรกรรม ประมง และพาณิชยนาวี

               สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายการครุภัณฑ์พื้นฐาน หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2562 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประมง และพาณิชยนาวี ระหว่างวันที่
8-11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ