รายละเอียดข่าว

สรุปผลการปรับปรุงร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

             สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ โดยกลุ่มจัดการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ได้ดำเนินการประชุมสรุปผลการปรับปรุง
ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ของสถาบันอาชีวศึกษา พ.ศ. ...  โดยร่วมกับผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษา  ทั้ง  23  แห่ง ในวันที่  22 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา