รายละเอียดข่าว

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี

          สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับปริญญาตรี
ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2563 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา