รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา

              วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2563