รายละเอียดข่าว

ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามองค์ประกอบของความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา

                    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามองค์ประกอบ
ของความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายวราวิช  กำภู ณ อยุธยา) ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ 1 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร  โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายเปิดกว้าง
ให้สถานประกอบการชั้นนำ ที่ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เข้ามาร่วมยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้น
ให้มีจำนวนมากยิ่งขึ้น