รายละเอียดข่าว

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

  1) ประกาศสอศ. คัดเลือกฯรางวัลพระราชทาน 2563
  2) รายชื่อที่ตั้ง อศจ. 
แก้ไข 23/11/63
  3) แบบขอรับการประเมินนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.และ ปวส.)
  4) แบบขอรับการประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  5) แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  6) แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  7) คู่มือการประเมินนักเรียน (ปวช.)และนักศึกษา(ปวส.และวิชาชีพ)
  8) คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  9) คู่มือการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
  10) แบบประเมินนักเรียน (ปวช.) นักศึกษา (ปวส.)
  11) แบบประเมินนักศึกษาวิชาชีพ
  12) แบบประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
  13) แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ