รายละเอียดข่าว

หารือการเปิดสอนในระดับปวส. สาขาวิชาการท่องเที่ยว

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  นายมณฑล  ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการหารือเกี่ยวกับ
รายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว เพื่อที่จะสามารถทำใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ระหว่าง
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ กับกรมการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ