รายละเอียดข่าว

จัดทำแผนโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ

               วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินงานโดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพอาชีว
ศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเจตน์  โศภิษฐ์พงศธร) เป็นประธานเปิด
การประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัย
การอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำ
เพื่อดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดยจับคู่สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐกับสถานประกอบ
การชั้นนำที่มีขีดความสามารถในการร่วมพัฒนาหลักสูตร ครู นักเรียนนักศึกษา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อย่างมีคุณภาพ โดยมีการ
จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกันไปแล้วและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีการหารือขอขยายความร่วมมือกับสถานศึกษาอาชีว
ศึกษาภาครัฐเพิ่มเติม โดยในการจัดประชุมในครั้งนี้ มีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมจำนวน 30 แห่ง และมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 99 แห่ง เข้าร่วมในการจัดประชุมในครั้งนี้