รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2563 โดยมี นายจรูญ ชูลาภ เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีประเด็น
การพิจารณา ประกอบด้วย 
  1) วิธีปฏิบัติในการบริหารหลักสูตร หลักเกณฑ์และวีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรประเมินความพร้อมและศักยภาพของ
สถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2563
  2) การพัฒนาหลักสูตร Robotics & AiFor Agriculture(RAIFA) ร่วมกับกลุ่มมิตรผล
  3) การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 3 สาขา
  4) การพิจารณาเห็นชอบขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ จำนวน 11 หลักสูตร