รายละเอียดข่าว

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ

               วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดยมี ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา)
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพ
อาชีวศึกษาร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ โดยจับคู่สถานศึกษาภาครัฐกับสถานประกอบการชั้นนำที่มีขีดความสามารถในการร่วมพัฒนา
หลักสูตร ครู นักเรียนนักศึกษา และแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยในเบื้องต้นมีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 23 แห่ง และได้ดำเนินการขยายความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำเพิ่มเติม จำนวน 22 แห่ง รวมทั้งสิ้น 45 แห่ง โดยการจับ
คู่สถานศึกษาภาครัฐกับสถานประกอบการชั้นนำดังกล่าวได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ