รายละเอียดข่าว

เอกสารคู่มือให้ความรู้เรื่อง COVID 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รวมเอกสารคู่มือให้ความรู้เรื่อง COVID 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน สามารถดาวน์โหลดคู่มือ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

 คู่มือการจัดการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 คู่มือการจัดการเรียนรู้ของ สอศ. ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับปรับปรุง)
 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข