รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2563


               สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 8/2563ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการประชุม
ในครั้งนี้ประกอบด้วย การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 11
สาขาวิชา, ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) ประเภทวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา, ให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2564) สำหรับ
โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 สาขาวิชา และการพิจารณาเห็นชอบขอปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ จำนวน 3 หลักสูตร

Page 1
Add Content of Page1