รายละเอียดข่าว

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ Excellent Center

แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภาคใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564 สำหรับสถานศึกษา
แบบฟอร์มการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ปีงบประมาณ 2564
     แบบที่ 1 แบบสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชาและระดับคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
     แบบที่ 2 ตารางสรุปผลการพิจารณาการจัดกลุ่มสาขาวิชา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
     แบบที่ 3 แบบตรวจสอบ สำหรับคณะกรรมการกลั่นกรอง ระดับสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)  
     แบบที่ 3.1 เกณฑ์การตรวจสอบ สำหรับการจัดกลุ่มสาขาวิชาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
     แบบที่ 4 แบบประเมินคุณภาพตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
     แบบที่ 4.1 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมิน ตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center)
     แบบที่ 5 แบบรายงานข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาตามแนวทางการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
      แบบที่ 6 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สำหรับสถานศึกษา