รายละเอียดข่าว

ตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2564

                       สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบหลักสูตร
และประเมินความพร้อมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2564 โดยมี ผอ.นิติ นาชิต เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564