รายละเอียดข่าว

สรุปผลการคัดเลือกสถานศึกษา Excellent Center

                วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกสถานศึกษาตามประกาศคุณลักษณะ
เฉพาะของสถานศึกษา ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมายให้สถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent
Center) ระดับสถานศึกษา และรายงานข้อมูลกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดำเนินการสรุปผลการคัดเลือกดังกล่าว