ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 1/18/2017 3:57:02 PM

Read More..


มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559
Created by bsqadmin on 2/23/2017 9:42:45 AM

Read More..


การประชาสัมพันธ์การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง
Created by bsqadmin on 2/10/2017 4:51:32 PM

Read More..


Excellent Model School
Created by bsqadmin on 1/30/2017 6:47:41 PM

Read More..


Open House Road Show สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ
Created by bsqadmin on 1/24/2017 10:33:44 AM

Read More..


บุคลากรสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 12/29/2016 2:23:33 PM

Read More..


ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ”
Created by bsqadmin on 11/15/2016 8:50:08 AM

Read More..


รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกาษา 2559
Created by bsqadmin on 11/2/2016 9:42:21 AM

Read More..


มาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
Created by bsqadmin on 7/4/2016 1:03:28 PM

Read More..


เอกสารอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดนหน่วยงานต้นสังกัด
Created by bsqadmin on 9/15/2016 9:41:15 AM

Read More..


Page:   of 13