ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรฐานการอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
Created by bsqadmin on 4/7/2017 12:10:32 PM

Read More..


วิธีการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ
Created by bsqadmin on 4/12/2017 7:23:18 AM

Read More..


เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมและศักยภาพของสถาบัน
Created by bsqadmin on 4/11/2017 6:31:30 PM

Read More..


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
Created by bsqadmin on 3/30/2017 4:22:46 PM

Read More..


ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 1/18/2017 3:57:02 PM

Read More..


มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2559
Created by bsqadmin on 2/23/2017 9:42:45 AM

Read More..


การประชาสัมพันธ์การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีระบบแสงและเสียง
Created by bsqadmin on 2/10/2017 4:51:32 PM

Read More..


Excellent Model School
Created by bsqadmin on 1/30/2017 6:47:41 PM

Read More..


Open House Road Show สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี สานพลังประชารัฐ
Created by bsqadmin on 1/24/2017 10:33:44 AM

Read More..


บุคลากรสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 12/29/2016 2:23:33 PM

Read More..


Page:   of 14