รายละเอียดข่าว

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา
Created by bsqadmin on 10/1/2015 9:12:44 AM


          ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการอาชีวศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม

print
rating
  Comments