รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและโครงการสอนรายวิชาฐานสมรรถนะ
Created by bsqadmin on 3/15/2016 9:20:11 AM


           โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและโครงการสอนรายวิชาฐานสมรรถนะ วันที่ 14-18 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ

แบบฟอร์มที่ 1-5 แบบฟอร์มการกำหนดพฤติกรรมแสดงออก (ฟอร์มรวม)

แบบฟอร์มที่ 4A แบบฟอร์มวิเคราะห์สมรรถนะและงานจากข้อกำหนดของมาตรฐานต่าง ๆ

แบบฟอร์มที่ 4B : แบบฟอร์มตารางเทียบรายละเอียดจากการวิเคราะห์แหล่งข้อมูลกับรายวิชาของหลักสูตร

ตอนที่ 2  ถามเกี่ยวกับงาน (งานย่อย) ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการบรรยายอาจารย์ชัยยศ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ภาพไอโซเมตริกรูปทรงสี่เหลี่ยม (นางสาวสายใจ โกมลวาทิน)

ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ

print
rating
  Comments