รายละเอียดข่าว

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรฐานการอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
Created by bsqadmin on 4/7/2017 12:10:32 PM


                          เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรฐานการอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 วันที่ 4 เมษายน และ 5 เมษายน 2560 ณ โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว กรุงเทพฯ

Download
 - present Common Data Set (ผอ.ก้านทิพย์)
 - การเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (ผอ.ผ่องพรรณ)
 - การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯประชาคม)
 - เครื่องมือประกันฯมาตรฐานอาชีวะ 59 (ผอ.พงษ์ศักดิ์)
 - มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปวช. ปวส. (ผอ.เริงจิตร์)
 - เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา (ผอ.ก้านทิพย์) 

print
rating
  Comments