คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗
Created by bsqadmin on 8/11/2015 9:13:46 AM


คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ แบ่งเป็น 2 รุ่นดังนี้

     รุ่นที่ 1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ภาคใต้  ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ
     รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกและกรุงเทพ-ภาคกลาง-ภาคเหนือ 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ

Download

     - มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา-ปวช-ปวส นายสุธาดา  อาภาประเทือง
     มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ  นางสาวจุติมา  เกรียงเดชาสันติ
     การนำหลักสูตรไปใช้  นายณัฐพงศ์  แดงหล้า
     - สาระสำคัญของหลักสูตร  นางสาวชื่นจิตร์  อกตั๋น

rating
  Comments