การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
Created by bsqadmin on 8/17/2015 10:16:40 AM


         การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น


Download
    - ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
    - แบบฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

rating
  Comments