การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 18 สิงหาคม 2558
Created by bsqadmin on 8/18/2015 9:32:25 AM


          การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 16 - 19 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมพลูแมน จ.ขอนแก่น

Download

     - แบบฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
     - แบบฝึกปฏิบัติ แผนการเรียนปีการศึกษา...
     - แบบฝึกปฏิบัติ แผนการเรียน (รายบุคคล/ กลุ่มผู้เรียน) 

rating
  Comments