เอกสารอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดนหน่วยงานต้นสังกัด
Created by bsqadmin on 9/15/2016 9:41:15 AM


          เอกสารประกอบการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในสถาบันโดนหน่วยงานต้นสังกัด

Download
          1. รศ.ดร.มงคล  มงคลวงศ์โรจน์
          2. นายเริงจิตร์  มีลาภสม
          3. ดร.ประชาคม  จันทรชิต
          4. ดร.ผ่องพรรณ  จรัสจินดารัตน์
          5. สรุปรายงาน (การตรวจประเมินภายในโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ.2558)
          6. ใบงาน ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์เพื่อเตรียมการตรวจประเมินสถาบันการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด

     
          

rating
  Comments